ประกาศจากไมโครซอฟท์ประเทศไทย: ภาษีเงินได้นิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่า กรณีมีการลงทุนในทรัพย์สินและ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ – The Official Netway Communication Blog
  • ประกาศ» ประกาศจากไมโครซอฟท์ประเทศไทย: ภาษีเงินได้นิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่า กรณีมีการลงทุนในทรัพย์สินและ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ประกาศจากไมโครซอฟท์ประเทศไทย: ภาษีเงินได้นิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่า กรณีมีการลงทุนในทรัพย์สินและ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Sponser-1

เรียน ลูกค้าทุกท่าน

เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคลสามารถหักรายจ่ายได้ 2 เท่า กรณีมีการลงทุนในทรัพย์สินและ รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

บริษัท เน็ตเวย์ คอมมูนิเคชั่น จำักด ในฐานะคู่ค้า ของบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ใคร่ขอแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางภาษี เพื่อการวางแผนทางภาษีในบริษัท ของท่าน ทั้งนี้ กรณีที่มีการลงทุนในทรัพย์สิน (รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์) ที่ใช้ในกิจการ บริษัทของท่านสามารถหักเป็นรายจ่าย ได้ 2 เท่า ผลประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว จะมีผลสำหรับการลงทุนในทรัพย์สินจนถึงวันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

หลักเกณฑ์สำคัญของมาตรการทางภาษี สรุปได้ดังนี้

• ต้องเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินระหว่างวันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559
• ทรัพย์สินที่ลงทุน ซึ่งรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดและใช้ภายในกิจการ
• สามารถหักรายจ่ายทางภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มได้ร้อยละ 100 ตลอดระยะเวลาการหักค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินนั้น ซึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์จะสามารถหักค่าเสื่อมราคาได้ 3 ปี

จดหมายฉบับนี้มีวัตุประสงค์ เพื่อ เรียนให้ทราบ และเข้าใจในการเพิ่มผลประโยชน์ทางภาษีเท่านั้น มิใช่คำแนะนำทางภาษีหรือมีผล ทางกฎหมายแต่อย่างใด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระผูกพันและผลประโยชน์ภายใต้ข้อกฎหมายดังกล่าว กรุณาปรึกษา ผู้ให้คำแนะนำทางภาษี หรือที่ปรึกษาทางกฎหมายของท่าน
ขอแสดงความนับถือ
ทีมงานไมโครซอฟท์ ประเทศไทย

ข้อมูลอ้างอิง

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 266)
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมาลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 604 ) พ.ศ. 2559

——————————————————–

Dear Sir/Madam,

As a valued customer, we (Netway Communication Co., Ltd. as the authorized partner of Microsoft (Thailand) Ltd.) want to send out this communication to remind you of the attached notifications on the additional corporate income tax deduction for capital expenditure on computer programs. We are sure you would have planned this tax measure as part of your tax planning exercise. This tax deduction benefit is for certain capital expenditure up until 31 December 2016.

Below are a few highlights of this tax incentive:

• The tax deduction is applicable for certain capital expenditures incurred between 3 November 2015 to 31 December 2016.
• The qualified capital expenditure must be on assets related to the core business operations, which include computer programs.
• An additional 100% deduction from corporate income tax can be claimed for the qualified capital expenditure over the asset’s depreciation period. For computer programs, the depreciation period is 3 years.

This communication is intended for information purposes only and to bring your attention to this potential tax benefit. Nothing in this communication is to be considered as a legal or tax advice. For further details, please consult with your legal or tax advisor on your obligations and benefits under applicable law and regulations.
Sincerely,
Microsoft (Thailand) Limited

Reference Files (in THAI)

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 266)
พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมาลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 604 ) พ.ศ. 2559

 

ดร. จัตุรภุช นิลัมภาชาต

An expert in Arts, Language, Business, and Technology. I can share you my unique experience that cannot find somewhere out there.

You may also like...